foto MOL

foto MOL

Skupina MOL aktualizovala svou dlouhodobou strategii SHAPE TOMORROW: cílem společnosti je učinit region zelenějším, soběstačnějším a konkurenceschopnějším. Skupina zajišťuje inteligentní transformaci pomocí řešení budoucnosti: investuje do dalšího posilování bezpečnosti dodávek v regionu, tvorby hodnot z odpadu a utváření budoucnosti mobility pomocí inovativních technologií. Aktualizovaná strategie klade větší důraz na obnovitelná paliva, zelený vodík, biometan a geotermální energii. Do roku 2030 vynaloží na zelené investice více než 4 miliardy dolarů a jejím cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Reklamy

„V roce 2016 jsme jako jedni z prvních v ropném a plynárenském průmyslu oznámili diverzifikaci od fosilních paliv a postupné rozvíjení v oblasti petrochemie a spotřebitelských služeb. Tímto směrem se ubíráme již osm let. Musíme ovšem vzít v úvahu, že poslední roky přinesly v energetice radikální výzvy a změny. Nastal čas opět aktualizovat naši strategii, protože cíle udržitelnosti se staly ambicióznějšími, zatímco poptávka po fosilních palivech zůstává silná.

Nevěříme v dogmatický přístup, hledáme chytrá řešení. Postupujeme střízlivým, pragmatickým způsobem, který umožňuje přechod na zelenou energii a zároveň nekompromisně zaručuje bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost naší společnosti a vytváření hodnoty pro naše akcionáře,” řekl Zsolt Hernádi, CCEO skupiny MOL.

„To znamená, že vedle našich tradičních obchodních aktivit budeme využívat zelenou energii, aby se naše společnost, a tím i celý středoevropský region, staly udržitelnějšími, soběstačnějšími a konkurenceschopnějšími. Vytváříme hodnotu z odpadu, uvádíme do pohybu oběhové hospodářství a dále posilujeme bezpečnost dodávek.

Není pochyb o tom, že je třeba realizovat energetickou transformaci a dosáhnout velmi ambiciózních cílů stanovených Evropskou unií. Je to společný zájem nás všech. Skupina MOL jako přední společnost středoevropského průmyslu dělá vše pro to, aby tyto cíle splnila a dosáhla transformace. Je však zřejmé, že to není možné zvládnout samostatně, a není spravedlivé, pokud se veškeré náklady na energetickou tranzici přenesou na průmyslové podniky. Společních cílů lze dosáhnout pouze díky s podporou společnosti, rozumnou regulací a spoluprací na všech úrovních. Se Skupinou MOL je možné počítat jako s partnerem v tomto společném evropském úsilí,” dodal Hernádi.

Hlavní prioritou aktualizované dlouhodobé strategie je zajistit bezpečnost dodávek energie a také umožnit plynulou ekologickou transformaci. Za tímto účelem společnost dále posiluje své tradiční portfolio aktiv a do roku 2030 vynaloží na zelené investice více než 4 miliardy USD. Klíčové prvky aktualizované strategie podle jednotlivých oblastí podnikání jsou následující:

Downstream nadále posiluje své pozice v oblasti rafinace v Evropě a zároveň se dynamicky přizpůsobuje měnícím se potřebám mobility a ekonomiky. Obnovitelná paliva otevírají nové dimenze udržitelné mobility: aktualizovaná strategie se zaměřuje na výrobu biometanu a zeleného vodíku, zatímco oběhové hospodářství zvyšuje podíl biologických a odpadových zdrojů na výrobě. V zájmu diverzifikace od fosilních paliv investuje do roku 2030 Skupina MOL 1 miliardu dolarů do integrace odpadů, recyklace a středně velkých chemických investic.

Společnost zvýší flexibilitu rafinace tak, aby vyhovovala požadavkům ekonomického a regulačního prostředí, a dále posílila bezpečnost dodávek v regionu. Skupina MOL také do roku 2030 vynaloží více než 1 miliardu USD na projekty umožňující energetickou účinnost, zvýšení podílu udržitelných paliv v portfoliu a výrazné snížení emisí skleníkových plynů. Abychom těchto cílů dosáhli, zvýšíme využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci celé skupiny MOL, zejména v oblasti Downstream.

Klíčovou roli při financování transformace na úrovni skupiny hraje oblast Upstream. Prioritou zůstává zpomalení přirozeného poklesu produkce. Skupina MOL bude v příštích pěti letech udržovat těžbu na průměrné denní úrovni nejméně 90 tisíc barelů ropného ekvivalentu. Kromě konvenční těžby uhlovodíků divize posiluje své projekty zaměřené na uhlíkovou neutralitu: společnost staví na svých stávajících kompetencích při zahájení geotermálního průzkumu, spouští pilotní projekt těžby lithia a zaměřuje se na budování skladovacích kapacit v oblasti zachycování a ukládání uhlíku. Divize Upstream také dále posiluje přeshraniční spolupráci mezi společnostmi MOL a INA, optimalizuje svou infrastrukturu a podporuje bezpečnost dodávek v regionu prostřednictvím zvyšování efektivity a optimalizace nákladů. Dále bude také diverzifikovat své mezinárodní portfolio a navazovat strategická partnerství.

Cílem oddělení spotřebitelských služeb je dosáhnout do roku 2030 EBITDA ve výši 1 miliardy dolarů ročně

To bude vyžadovat další rozšiřování a optimalizaci sítě na stávajících a potenciálních nových trzích v regionu střední a východní Evropy. Společnost plánuje do roku 2025 zvýšit podíl nepalivových produktů na 65 % všech transakcí a na 85 % do roku 2030, dále je jejím cílem mít v regionu 10 milionů uživatelů věrnostního programu MOL MOVE. Společnost MOL bude pokračovat v transformaci svých čerpacích stanic v regionu střední a východní Evropy a dále rozšiřovat a posilovat svoji nabídku gastronomických služeb. V souladu s potřebami trhu bude dále rozvíjet svá řešení mobility, svou síť pro nabíjení elektromobilů a připravovat se na zavádění vozidel s vodíkovými palivovými články.

Integrovaný obchodní model Skupiny MOL představuje v Evropě jedinečné řešení jedné znejvýznamnějších environmentálních výzev: nakládání s odpady. Společnost považuje odpad za cennou surovinu a zdroj energie a do roku 2035 zvýší míru recyklace na 65 % a sníží skládkování na 10 %. Podnikání v oblasti nakládání s odpady by mohlo ročně regionálnímu ropnému, chemickému a energetickému sektoru od roku 2030 poskytnout 1,5 milionu tun surovin.

Očekává se, že skupina MOL bude do roku 2030 spotřebovávat přibližně 2 500 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů v důsledku dekarbonizace divize Downstream. Budujeme proto vlastní portfolio obnovitelných zdrojů. Naše zelená vodíková stanice v Százhalombattu bude rovněž zásobována elektřinou z obnovitelných zdrojů. Většinu výroby by měly zajišťovat solární projekty a uvažujeme i o dalších obnovitelných zdrojích a řešeních ukládání energie.

MOL Česká republika, s. r. o.

S 302 čerpacími stanicemi je dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz

TS MOL

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading