První krok ke komplexnímu posouzení VRT na dotčené obce – Regionální plán Podřipsko

foto protext

Na začátku tohoto roku se uskutečnilo klíčové setkání 20 středočeských starostů sdružených v Koridoru D8 (dále “KD8”), ministra dopravy Martina Kupky, vedení Středočeského kraje a Správy železnic. Cílem jednání bylo dosažení dohody ohledně komplexního posouzení dopravních staveb severně od Prahy – tzv. Regionálního plánu (nebo také Krajinného plánu), s důrazem na ohleduplnost vůči občanům, zemědělcům a krajinu na území Středočeského kraje.

Reklamy

Zúčastněné strany se dohodly, že stavba VRT (Vysokorychlostní trať) Podřipsko bude komplexně posuzována společně s dalšími dopravními projekty v oblasti, včetně dálnice D8, I/9, I/16, Aglomeračního okruhu, II/608 a dalších. Tvorba Regionálního plánu rovněž počítá s aktivním zapojením občanů, tj. participací. Ministr dopravy Martin Kupka k tomu říká: “Sdílím Vaši představu, že tato studie je nástroj k participaci. Předpokládám, že se tam kromě dílčích požadavků jednotlivých obcí bude promítat nějaký jednotící a koordinační vliv KD8.”

V rámci participace se budou hledat šetrná technická řešení pro realizaci VRT, zejména s ohledem na výškové uspořádání stavby. Důraz bude zejména kladen na minimalizaci negativních dopadů na obyvatele okolních obcí, například prostřednictvím zářezů tratě a odůvodněných případech i tunelů – současně je ale třeba pečlivě zvažovat vliv technického řešení na spodní vody a okolní zemědělskou krajinu.

Od aktivního zapojení obcí, občanů a zemědělců si zúčastnění slibují vedle ohleduplného řešení VRT i zásadní snížení negativ dálnice D8, včetně hluku a emisí. K tomu má přispět i rozsáhlý projekt CleanAir D8 jehož data budou při tvorbě Regionálního plánu rovněž využity. Další oblastí zájmu bude okolí logistických areálů kolem dálnice D8 s cílem zlepšit životní prostředí a podmínky pro obyvatele. Celý proces vzniku v českých podmínkách unikátního dokumentu iniciovaného samosprávami a zastřešených KD8 je naplánován na období od ledna 2024 do června 2026.

Ministerstvo dopravy v tomto případě naslouchá návrhům obcí, což je nutný předpoklad participativního plánování stavby. Je však spousta otázek, které zůstávají nedořešené. Jednou z nich je vznik interní kapacity pro participaci a to nejen kvůli VRT, ale pro fungování krajského úřadu obecně.

Zastupující strany věří, že aktivní účast obcí, občanů i zemědělců na tvorbě Regionálního plánu po trase budoucí VRT Podřipsko bude jednou z možností řešení současných i budoucích výzev občanů i celého regionu kolem dálnice D8. Tímto způsobem lze vytvořit podmínky pro vzájemně prospěšné tvůrčí prostředí všech klíčových aktérů. Dohoda navíc představuje důležitý krok směrem k udržitelnému rozvoji dopravy a k vytvoření životaschopné a ohleduplné dopravní infrastruktury i pro budoucí generace.

KORIDOR D8, který spojuje 35 měst a obcí kolem dálnice D8.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém