• 17/05/2022 04:05

Podmínky pro vstup do Rakouska a cestě do Česka z Rakouska

  • Home
  • Podmínky pro vstup do Rakouska a cestě do Česka z Rakouska

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, je třeba předložit: 
– doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech ode dne  odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19 (tzv. pravidlo 2G-geimpft, genesen )a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru). Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.  

Tato povinnost se nevztahuje

a) na osoby, které doloží, že obdržely (třetí) posilovací očkovací dávku (booster) (doba platnosti 270 dnů), za booster pro účel překročení hranice je rovněž požadováno očkování  jednou  dávkou očkovací látky Janssen v kombinaci s  jakoukoliv další  očkovací dávkou – tedy PCR test se v tomto případě nevyžaduje.

b) na osoby, které předloží  platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu – doba platnosti 270 dnů) v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19  v posledních 180 dnech (lhůta se počítá ode dne  pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19). Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.  

c) na osoby, které prodělaly Covid-19 v posledních 90 dnech, pokud předloží osvědčení (lékařské potvrzení nebo digitální certifikát s QR kódem), z něhož vyplývá, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy, a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

Uvedené osoby mohou přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény.

Ostatním osobám, které se neprokáží negativním PCR testem, ačkoli nejsou od této povinnosti osvobozeny, bude vstup umožněn, musí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.

Pro případ, že občané Rakouska, EU a EHP a osoby s pobytem v Rakousku nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19 (předloží pouze PCR test), budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě platí také povinnost registrace před cestou.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

a) Shora zmíněný doklad o očkování proti Covid-19 je za účelem vstupu na území Rakouska (překročení hranice) uznáván za těchto podmínek:

– po absolvování druhé dávky vakcíny – platí jak pro dvoudávková očkování, tak pro očkování ve formě jedna dávka očkovací látky Janssen+2. dávka jakékoli jiné očkovací látky u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování);

– od 22. dne od provedení vakcinace očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti:  270 dnů od podání jednodávkové vakcíny;  i po 2. 1. 2022 je možné prokazovat se dokladem o jednodávkové vakcinaci Johnson & Johnson při vstupu do Rakouska; od 3. 1. 2022 však již není možné prokazovat se tímto dokladem jako jediným dokladem o bezinfekčnosti při pobytu v Rakousku; podrobnosti naleznete zde), 

– kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování:  270 dnů od vakcinace),

– očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. V případě jednodávkové vakcíny se přeočkování provádí nejdříve po 28 dnech od očkování; takové přeočkování je považováno za posilovací dávku pouze v případě, že alespoň 21 dní před prvním očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek. Pokud osoba nenaplňuje právě uvedené podmínky, považuje se přeočkování po jednodávkové vakcíně za druhou dávku vakcíny, nikoli za posilovací dávku.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. Za účelem vstupu do země je od 25.12. nově akceptována dvoudávková vakcína: COVAXIN/BBV152 – Bharat Biotech International Ltd,COVOVAX/NVX-CoV2373 – Serum Institute of India Pvt. Ltd, NUVAXOVID/NVX-CoV2373 – Novavax CZ a.s.

b) Doklad o prodělání nemoci: certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem nebo formou elektronického certifikátu s QR kódem.

Výjimky/odchylky z prokazování bezinfekčnosti:

– pendleři prokazují bezinfekčnosti podle dosavadního pravidla 3G. To opravňuje ke vstupu na základě dokladu o očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nebo po předložení PCR testu ne staršího 72 hod. či antigenního testu ne staršího 24 hod.; vztahuje se na osoby překračující pravidelně hranici do Rakouska (pendlující) z pracovních důvodů, za účelem účasti na školní docházce a studiu (žáci a studenti) či z rodinných důvodů či za účelem návštěvy životního partnera. Cestující má nicméně při případné kontrole povinnost tuto výjimku důvěryhodně vysvětlit a doložit. K tomu může sloužit potvrzení zaměstnavatele či školy o pendlování, dokumenty dokládající rodinné / partnerské vazby a důvody cest i jejich četnost (např. jízdenky, sms z hranic, kopie dokladů navštěvovaných osob apod.); konkrétní dokumenty dokládající pendlerství nejsou v nařízení blíže specifikovány, důvěryhodné doložení a jeho způsob je věcí cestující osoby, kontrola a uznání pak věcí kontrolujících rakouských úřadů;

– těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařským potvrzením v němčině nebo angličtině), jsou osvobozeny od povinnosti předložit očkovací certifikát, nikoli však od povinnosti předložit při vstupu do Rakouska negativní výsledek PCR testu (doba platnosti 72 hodin od odběru);

– děti do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti.  Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod;

– děti školního věku 12-15 let narozené ne dříve než 1. 9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňují ke vstupu buď splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test), nebo pouze PCR test (platný 72 hodin od odběru);

Některé další výjimky z prokazování bezinfekčnosti; bezinfekčnost se neprokazuje vůbec, je ale třeba doložit daný účel cesty (více viz Einreiseverordnung):

– tranzit přes Rakousko – viz níže v sekci TRANZIT;

– zajištění nákladní a osobní dopravy – pokud není cílovou destinací Rakousko, musí být zajištěn i výjezd ze země;

– v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací;

– v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);

– příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu Rakouska;

– při uskutečňování repatriačních jízd či letů;

– pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.), vozidel ve veřejných službách (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky, a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím;

– bez omezení mají vstup do země rakouští občané a osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, či osoby, kterým bylo z důvodů hodných zřetele přislíbeno poskytnutí ošetření v rakouském medicínském zařízení, pokud cestují do Rakouska za nezbytným lékařským výkonem. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí. Nutnou lékařskou péči je třeba prokázat předložením lékařského potvrzení, jejichž vzor je uveden v přílohách F a G rakouského nařízení Einreiseverordnung – v němčině či v angličtině. Nezbytnost lékařského výkonu je třeba při kontrole věrohodně prokázat. Elektronická registrace před vstupem se nevyžaduje. Viz Einreiseverordnung § 7 – Einreise aus medizinischen Gründen.

Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz. Namátkové kontroly mohou probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí.


OČKOVANÉ OSOBY

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Očkované osoby za účelem vstupu na území Rakouska (překročení hranice) předkládají níže uvedené doklady:

  1. Osoby plně očkované doklad o očkování (platnost 270 dnů) splňující kurzívou níže uvedené podmínky a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru);
  2. Osoby očkované (třetí) posilující dávkou(booster)  předkládají pouze doklad o očkování posilující dávkou (platnost 270 dnů); za booster pro účel překročení hranice je rovněž požadováno očkování  jednou  dávkou očkovací látky Janssen v kombinaci s  jakoukoliv další  očkovací dávkou – tedy PCR test se v tomto případě nevyžaduje.
  3. osoby, které předloží platný doklad o základním očkování, tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu (doba platnosti 270 dnů) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech mohou vstoupit  do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Očkované osoby za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.) předkládají doklad o očkování splňující kurzívou níže uvedené podmínky.

Doklad o prodělaném očkování proti Covid-19 je za účelem čerpání služeb uznáván za těchto podmínek:

– po absolvování druhé dávky vakcíny – platí jak pro dvoudávková očkování, tak pro očkování ve formě jedna dávka očkovací látky Janssen + 2. dávka jakékoli jiné očkovací látky (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ).
– po očkování jednou dávkou jakékoli očkovací látky za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ).

– očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. V případě jednodávkové vakcíny se přeočkování provádí nejdříve po 28 dnech od očkování; takové přeočkování je považováno za posilovací dávku pouze v případě, že alespoň 21 dní před prvním očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek. Pokud osoba nenaplňuje právě uvedené podmínky, považuje se přeočkování po jednodávkové vakcíně za druhou dávku vakcíny, nikoli za posilovací dávku.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. Za účelem vstupu do země je od 25.12. nově akceptována dvoudávková vakcína: COVAXIN/BBV152 – Bharat Biotech International Ltd,COVOVAX/NVX-CoV2373 – Serum Institute of India Pvt. Ltd, NUVAXOVID/NVX-CoV2373 – Novavax CZ a.s.


TESTOVANÉ OSOBY

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Osobám, které disponují pouze negativním PCR testem (tedy nepředloží doklad o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech), je vstup na území Rakouska (překročení hranice) umožněn pouze výjimečně při splnění následujících podmínek:

Pro případ, že občané Rakouska, EU a EHP a osoby s pobytem v Rakousku předloží při vstupu do země pouze PCR test a nepředloží platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou je možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě platí také povinnost registrace před cestou.

Osobám, které naplňují požadované parametry očkování/prodělání Covid-19, ale neprokáží se negativním PCR testem, aniž by existovaly důvody, které zakládají osvobození od této povinnosti (viz výše v části VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA), bude vstup umožněn, musí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do karantény do doby, než obdrží negativní výsledek testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.

Pro pendlery zůstává v platnosti dosavadní pravidlo 3G. To opravňuje ke vstupu na základě dokladu o očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nebo po předložení PCR testu ne staršího 72 hod. či antigenního testu ne staršího 24 hod.

Výjimky  se  vztahují na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (nutno doložit lékařským potvrzením v němčině nebo angličtině). Tyto osoby jsou osvobozeny od povinnosti předložit očkovací certifikát, musí však předložit při vstupu do Rakouska negativní výsledek PCR testu (platnost 72 hodin od odběru).

Výjimka se vztahuje i na děti:

– Děti do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti.  Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

 Neočkované děti od 12-15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006), které v posledních 180 dnech neprodělaly nemoc covid-19,  prokazují bezinfekčnost při vstupu na území Rakouska (překročení hranice) pouze PCR testem (platnost 72 hodin od odběru).

– Na nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku 15-18 let) se vztahují stejná pravidla jako na dospělé, tedy musí za účelem vstupu do země předložit doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech – tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).
 

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Osobám, které disponují pouze negativním PCR testem (tedy nepředloží doklad o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech) je přístup ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.) umožněn pouze  výjimečně při splnění následujících podmínek:

Výjimky se vztahují na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením němčině nebo angličtině). Tyto osoby jsou osvobozeny od povinnosti předložit očkovací certifikát, musí však za účelem čerpání služeb  předložit v danou chvíli platný  negativní výsledek PCR testu.

Výjimka se vztahuje i na děti:

– Děti do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti.

– Pro neočkované děti od 12 -15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006), které v posledních 180 dnech neprodělaly nemoc covid-19,  postačí prokázat bezinfekčnost za účelem čerpání služeb (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístupu na sjezdovky apod.)  PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí před vypršením platnosti obnovovat.

– Nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku do 18 let)  musí bezinfekčnost  za shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech, pokud se na ně nevztahuje některá z uvedených výjimek  (doba uznávání platnosti vakcinace:  210 dnů u osob mladších 18 let ).


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Osoby s prodělaným Covid-19 mohou vstoupit (překročit hranice) na území Rakouska za těchto podmínek:

Předloží doklad o  prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru). Tato povinnost se nevztahuje

a) na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku – ty předkládají pouze doklad o očkování posilující dávkou (platnost 270 dnů)

b) na osoby, které předloží  platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech. Tyto osoby, disponující oběma uvedenými doklady,  mohou přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.

c) na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech – ty nemusí předkládat negativní PCR při vstupu do země, pokud předloží osvědčení (lékařské potvrzení nebo digitální certifikát s QR kódem), z něhož vyplývá, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Osoby s prodělaným Covid-19, které nejsou kompletně očkovány, mohou využívat služeb (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurace, na sjezdovky apod.), pokud předloží pouze doklad o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo pokud předloží doklad o očkování (i jen jednou dávkou) v minulosti a současně splňují podmínku, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ).


DĚTI

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

– Děti  do dne dovršení 12 let nepředkládají při vstupu do země žádný doklad o bezinfekčnosti.  Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod;

– Děti školního věku 12-15 let narozené ne dříve než 1. 9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňuje ke vstupu do země  buď splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test), nebo pouze PCR test (platný 72 hodin od odběru);

– Na nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku 15-18 let) se vztahují stejná pravidla jako na dospělé, tedy musí za účelem vstupu do země předložit doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech – tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).

 

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

– Děti do dne dovršení 12 let nepředkládají za účelem čerpání služeb žádný doklad o bezinfekčnosti.

– Pro  děti od 12-15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem využití služeb (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístupu na sjezdovky apod.) dokumentem o kompletním očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí před vypršením platnosti obnovovat a navazovat na sebe.

– Nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku do 18 let)  musí bezinfekčnost  za shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech, pokud se na ně nevztahuje některá z uvedených výjimek  (doba uznávání platnosti vakcinace: 210 dnů u osob mladších 18 let ).


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Povinnost elektronické registrace platí před vstupem do Rakouska pro:

– osoby, které se neprokáží negativním PCR testem, ačkoli nenaplňují důvody zakládající osvobození od této povinnosti (viz výše v části VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA)

– osoby, které nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech, ačkoli nenaplňují důvody zakládající osvobození od této povinnosti (viz výše v části VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA)

Více viz registrační formulář – https://entry.ptc.gv.at a informace k registraci na našem webu zde.

Pro případné výjimky viz text rakouského nařízení o vstupu – Einreiseverordnung.


PODMÍNKY V MÍSTĚ

Spolkový kancléř dne 29. ledna 2022 oznámil, že od 19. února 2022 bude v Rakousku nově možné prokázat bezinfekčnost při návštěvě  restaurace nebo za účelem  ubytování v hotelu pouze negativním PCR testem, který nebude starší než 48 hodin, nebo testem antigenním, ne starším než 24 hodin od odběru nebo jako dosud, t.j. potvrzením o očkování či o vyléčení z nemoci covid-19 (platit tak bude pravidlo 3G). Od 12. února 2022 bude nově možné navštěvovat všechny obchody, tedy i s jiným než nezbytným zbožím, pouze s respirátorem FFP2. Příslušný právní předpis zatím nebyl publikován, takže podrobnosti nejsou známy.

V současnosti platí následující pravidla pohybu na území Rakouska:

Na úrovni spolku (celého Rakouska)  je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou zpřísnit:

– ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 m; respirátor je povinný také venku, pokud nelze dodržet odstup 2 m

– poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky je možné pouze po předložení dokladu 2G (doklad o očkování – blíže ZDE – nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech ode dne  odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.  Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.  

totéž platí pro hotely a obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod., kde se žádný doklad nepředkládá); za doklad 2G se pro účel přístupu ke službám považuje také  očkování  jednou  dávkou očkovací látky Janssen v kombinaci s  jakoukoliv další  očkovací dávkou, nikoliv však pouhá 1 dávka Janssenu.

– 2G platí také pro restaurace, navíc je potřeba se při návštěvě registrovat a nosit FFP2 respirátor při pohybu po restauraci; otevřeno mohou mít pouze do 23:00 hod

– sportoviště: platí 2G, při samotném sportování není vyžadován respirátor/rouška. Vstup na sjezdovky  mají pouze osoby, které předloží doklad o kompletním očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech a dále osoby, spadající pod některou z níže uvedených výjimek (např. děti či osoby, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány).

 zájezdové autobusy mohou přepravovat pouze osoby, které  předloží doklad 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech); v uzavřeném prostoru autobusu platí povinnost nosit respirátor FFP2 bez ventilu

– noční podniky zůstávají prozatím zavřené

– kulturní akce se mohou ve vnitřních prostorech konat za přítomnosti až 2000 osob s přidělenými místy k sezení, u akcí bez přidělených míst k sezení je v případě konání ve vnitřních prostorech možná přítomnost až 25 osob.

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do dne dovršení 12 let věku, resp. děti do dne dovršení 12 let nemají povinnost předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Pro neočkované děti od 12-15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem využití služeb (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístupu na sjezdovky apod.) dokumentem o očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí před vypršením platnosti obnovovat.

– Nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku do 18 let)  musí bezinfekčnost  za shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech, pokud se na ně nevztahuje některá z uvedených výjimek  (doba uznávání platnosti vakcinace:  210 dnů u osob mladších 18 let ).

Výjimka platí též pro těhotné ženy a osoby, které předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin; těhotné neočkované ženy nemohou využít výše uvedené výjimky tam, kde platí zpřísněný režim prokazování bezinfekčnosti 2G+ (tzn. očkování/uzdravení + PCR test).

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti:

POZOR: Od 1. 2. 2022 došlo ke zkrácení uznávání doby platnosti některých očkovacích certifikátů – blíže ZDE

a) Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je pro účely čerpání služeb uznáván za těchto podmínek:

– po absolvování druhé dávky vakcíny – platí jak pro dvoudávková očkování, tak pro očkování ve formě jedna dávka očkovací látky Janssen + 2. dávka jakékoli jiné očkovací látky  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ).

– po očkování (i po 1. dávce dvoudávkové vakcíny, resp. po 1 vakcíně Johnson & Johnson i po 2. 1. 2022) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ).

– očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace,

– rovněž 270 dnů je uznáván certifikát o očkování dvěma dávkami v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19  v posledních 180 dnech.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.

b) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.

Shora zmíněný minimální standard opatření uplatňují aktuálně všechny rakouské spolkové země.

Vzhledem k možnosti zpřísnit v jednotlivých místech Rakouska lockdownová opatření důrazně doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s rozsahem lockdownu a s hygienicko-epidemiologickými podmínkami přímo v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy Covid-19, kontaktujte  rakouskou zdravotní linku 1450.

V případě, že je osobě nařízena rakouskými úřady karanténa, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt),


TRANZIT

Obecně platí, že tranzit Rakouskem má výjimku z nařízení o vstupu Einreiseverordnung. Vstupující osoby nemusí disponovat registrací, ani dokladem o bezinfekčnosti 3G. Podmínkou však je, že půjde o průjezd Rakouskem přímou cestou bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), zároveň musí být zajištěn i výjezd z Rakouska do další země na trase (tj. disponovat již např. negativním testem, pokud je vyžadován pro vstup z Rakouska do cílové či další země na trase). Zároveň by při případné kontrole měl cestující důvěryhodně vysvětlit / doložit, že se jedná opravdu o tranzit Rakouskem (např. dokumenty ohledně cíle cesty, navštěvovaných osob, jízdenky či letenky, osobní doklady ČR při návratu domů apod. – v nařízení není forma doložení specifikována).

Výjimky tranzitu se vztahují na POZEMNÍ TRANZIT přes Rakousko např. vozem / vlakem /autobusem, např. do Chorvatska, Itálie či Slovinska či na průjezd při návratu přes Rakousko do ČR. Rovněž se vztahují na osoby TRANZITUJÍCÍ Rakouskem  Z DŮVODU LETECKÉ CESTY, tj. např. při příletu / odletu z vídeňského letiště Schwechat.  Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují (ideálně písemně, např. e-mailem, aby mohly potvrzení při odletu doložit)Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. Je tedy třeba letecké společnosti zdůraznit, případně doložit, že Rakouskem cestující pouze tranzituje, a odkázat se na výjimku pro tranzit v rakouském nařízení Einreiseverordnung. Viz info k tranzitu v angličtině např. Austria Travel Portal viz zde či přímo v němčině text Einreisevrordnung. Doporučujeme příslušnou pasáž vytisknout pro argumentaci při problémech s vpuštěním na palubu a vyžadování doložení podmínek pro vstup do Rakouska.

Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT a cestují tranzitem přes Rakousko do ČR, jsou povinny bezodkladně odcestovat a v Rakousku nad rámec nutných zdržení nepobývat (za bezodkladné odcestování se považuje odjezd autem, nejbližším vlakem či autobusem pouze s nutnými přestupy, bez zbytečného zdržení). Pro tyto osoby platí výjimka pro tranzit, tj. bez nutnosti online registrace pro Rakousko či předkládání dokladu o bezinfekčnosti 3G (pokud ovšem doklad o bezinfekčnosti nepotřebují pro vstup do ČR z Rakouska). Tranzit je možno doložit např. letenkou pro odlet, dokumenty k cílové destinaci apod.

Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU, rovněž nepotřebují doklad o bezinfekčnosti 3G za předpokladu, že cestu na letiště z ČR absolvují přes rakouské území přímou cestou bez zastávky a bez zbytného zdržování se na rakouském území (tj. pobytu). Tranzit je možno doložit např. letenkou pro odlet, dokumenty k cílové destinaci apod.

Výjimka tranzitu je rakouskými úřady tolerována i pro PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBY, tj. pro cesty osob, které někoho přes Rakousko na letiště nebo z letiště vezou (např. odvoz osob blízkých z ČR na letiště do Vídně, jejich odvoz zpět do ČR po příletu). Tato výjimka nicméně není v příslušném předpise (Einreiseverordnung) přímo uvedena. Aby byla cesta na výjimku možná, je třeba i tento druh tranzitu do Rakouska a hned zpět při případné kontrole důvěryhodně zdůvodnit a doložit – zdůraznit, že osoba nehodlá v Rakousku nad rámec nutné přepravy dané osoby pobývat. Mohou být vyžadovány doklady k přepravované osobě a jejímu letu (např. její letenky, dokumenty k vazbě na tuto osobu, prohlášení o přepravě apod.). Vyhodnocení důvěryhodnosti dokumentů je v případě kontroly na rakouských orgánech.

Pokud by se však v rámci tranzitu chtěly cestující osoby v Rakousku déle zdržovat (delší zastávky, návštěvy restaurace apod.), platí pro ně již obecné podmínky pro vstup a pobyt.