30/11/2021

Podmínky pro vstup do Rakouska a cestě do Česka z Rakouska

Od pondělí 15.11. 2021 platí v celém Rakousku lockdown pro neočkované osoby, resp. pro osoby bez dokladu o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.

Neočkovaní mohou opustit vlastní obydlí pouze ve výjimečných situacích, v zásadě pouze z důvodů známých z dřívějších lockdownů: 1. odvrácení bezprostředního nebezpečí pro život, zdraví a majetek, 2. pomoc potřebným, výkon práva na rodinný život a plnění rodinných povinností, 3. pokrytí nezbytných potřeb (např. nákup potravin, léků, pohonných hmot, návštěva rodičů, partnera nežijícího v téže domácnosti a dalších důležitých kontaktních osob,cesta k lékaři či na očkování/test), 4. nezbytné cesty za prací a za vzděláním (tj. cesty na služební jednání do Rakouska jsou nadále možné), 5. pobyt v přírodě o samotě, s rodinou či blízkými osobami, 6. účast na úředních a soudních jednáních, 7. účast na volbách a referendech, 8. návštěva hřbitovů/pohřbů, individuální návštěva náboženských míst, 9.obstarání zvířat.

Neočkovaní tedy nemohou provádět nákupy jiných než nezbytných věcí (např. nákupy vánočních dárků), nemohou navštěvovat lyžařské sjezdovky, vánoční trhy, restaurace, volnočasová zařízení, kulturní a společenské akce apod., ani se ubytovat v ubytovacích zařízeních za turistickým účelem. Při vstupu do uzavřených prostor si musejí nasadit respirátor bez ventilu (minimálně FFP2).

Lockdown se  samozřejmě nevztahuje na očkované osoby a dále na děti do dne dovršení 12. roku věku a na osoby, které:

a) předloží certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem;

b) předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin, ve Vídni 48 hodin;

c)  Do 5.12.2021 bude přechodně jako doklad o bezinfekčnosti akceptováno též předložení potvrzení o 1. dávce očkování a současně negativního PCR testu na covid-19 platného 72 hodin od odběru, ve Vídni 48 hodin od odběru.

Podmínky vstupu do Rakouska, resp. překročení hranice se nemění (nadále je možno bezinfekčnost prokázat vedle předložení dokladu o očkování nebo dokladu o prodělání nemoci též negativním  testem na covid-19 nebo  dokladem prokazujícím zjištění neutralizačních protilátek  – bližší informaci a náležitosti vyžadovaných dokladů pro vstup do Rakouska najdete ZDE. ). Vzhledem k lockdownu však neočkované osoby musí po překročení hranice respektovat shora uvedená omezení, takže možnosti jejich pohybu na území Rakouska jsou  značně omezeny. Rovněž pro neočkované pendlery, popř. pro neočkované pracovníky mezinárodní dopravy apod. se pravidla vstupu na území Rakouska nemění, musí však respektovat omezení vyplývající z lockdownu. Také pravidla cestování tranzitem na vídeňské letiště a zpět zůstávají v platnosti i pro neočkované osoby.

PRO OČKOVANÉ OSOBY, RESP. OSOBY SPADAJÍCÍ POD NĚKTEROU NÍŽE UVEDENOU VÝJIMKU, PLATÍ PRO POBYT V RAKOUSKU TATO PRAVIDLA:

Rakousko vyžaduje od návštěvníků lyžařských sjezdovek, restaurací, ubytovacích zařízení, vánočních trhů  a dalších volnočasových zařízení předložení dokladu  o očkování nebo dokladu  o prodělání nemoci, splňujícího níže uvedené náležitosti (viz text níže kurzívou).  Od 8.11. již tedy nestačí za účelem návštěvy lyžařských sjezdovek, restaurací, ubytovacích zařízení, vánočních trhů a dalších volnočasových zařízení předložit negativní test na covid-19, ani doklad prokazující zjištění neutralizačních protilátek. Do 5.12.2021 bude přechodně jako doklad o bezinfekčnosti akceptováno též předložení potvrzení o 1. dávce očkování a současně negativního PCR testu na covid-19 platného 72 hodin od odběru, ve Vídni 48 hodin od odběru.

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do 12 let věku, ve Vídni do 6 let věku. (Ve Vídni děti ve věku 6-11 let za účelem návštěvy restaurací, ubytovacích zařízení, vánočních trhů  a dalších volnočasových zařízení předkládají antigenní test platný max. 48 hodin od odběru nebo PCR test platný max. 72 hodin od odběru nebo doklad o prodělání nemoci covid-19; nezletilí  ve věku 12-15 let ve Vídni předkládají  PCR test platný max. 48 hodin od odběru nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 nebo doklad o očkování).

Výjimka platí (na celém území Rakouska) též pro osoby, které předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin, ve Vídni 48 hodin.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti:
a) Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:
– po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 360 dnů, od 6.12.2021 se snižuje na  270 dnů od kompletního očkování),
– nejméně po uplynutí 22 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 360 dnů, od 6.12.2021 se snižuje na 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny, nejpozději však do 3.1.2022 u očkovací látky Johnson & Johnson). Osoby, vakcinované jednou dávkou očkovací látky Johnson & Johnson se musí nejpozději do 3.1.2022 dát očkovat další dávkou.
– kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 360 dnů, od 6.12.2021 se snižuje na 270 dnů od vakcinace),
– očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac (viz seznam Rakouskem uznaných vakcín v příloze C Einreiseverordnung).

b) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.

Při vstupu do uzavřených prostor se lidé musejí nejen prokázat jedním ze shora zmíněných potvrzení, ale současně si musejí nasadit respirátor bez ventilu (minimálně FFP2).

Shora uvedené podmínky mohou být zpřísněny v důsledku zhoršeného vývoje. v jednotlivých místech Rakouska. Důrazně proto doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s hygienicko-epidemiologickými podmínkami v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem  doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.

Podmínky vstupu do Rakouska, resp. překročení hranice se nemění (nadále je možno bezinfekčnost prokázat vedle předložení dokladu  o očkování nebo dokladu  o prodělání nemoci též negativním  testem na covid-19 nebo  dokladem prokazujícím zjištění neutralizačních protilátek  – bližší informaci a náležitosti vyžadovaných dokladů pro vstup do Rakouska najdete ZDE. )